Kun koronasta saadaan niskaote, on tärkeä huolehtia kertyneestä hyvinvointivelasta. Lasten ja nuorten hyvinvointi, henkilöstön jaksaminen, yrittäjien pärjääminen, mahdollisuus harrastaa, ja moni muu asia vaatii aktiivisisia toimia myös kriisin helpottaessa.

Aloitteen sisältö:

Koronakriisi on sekä globaali että paikallinen kriisi. Kriisin vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat merkittäviä ja pitkäkestoisia. Ikääntyneille tauti on ollut erityisen vaarallinen ja kriisin negatiiviset talousvaikutukset ovat osuneet työikäiseen väestöön. (Nk. Hetemäen raportti, Valtioneuvoston julkaisuja 2020:17)

Riihimäki tarvitsee koronan jälkihoitoon oman kokonaisvaltaisen suunnitelman, jossa tarkastellaan kriisin vaikutuksia niin asukkaiden, henkilöstön kuin kaupungin eri toimijoidenkin näkökulmasta. Kyse pitäisi olla ikään kuin koko kaupungin toimintaan kohdistuvasta ”koronakriisin vaikutustenarvioinnista”. Lasten ja nuorten kohdalla erityistä huomiota on kiinnitettävä haavoittuvimmassa asemassa olevien perheiden tilanteisiin. Kriisillä on väistämättä vaikutuksia myös kaupungin henkilöstöön, jonka takia työssäjaksaminen ja hyvinvointi pitää ottaa entistä vahvemmin tarkasteluun. Elinvoimaisuuden edistämisen kannalta on tärkeää, että vuoropuhelu kaupungin ja sen eri toimijoiden (esim. yrittäjien) kanssa toimii, jotta kriisin vaikutuksiin voidaan pyrkiä vastaamaan yhdessä.

Suunnitelmassa on tarpeen erikseen selvittää kriisin vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin (lapset, nuoret, aikuiset, ikääntyneet). Selvityksen pohjalta kaupungin tulee pyrkiä vastaamaan suunnitelmallisesti kriisin aiheuttamiin pitkäkestoisiin ongelmiin. Vaikka kaupunki on panostanut osallisuuden edistämiseen, siinä on edelleen paljon kehittämisen varaa. Jotta edellä mainittu selvitys voidaan tehdä menestyksellisesti, valtuuston on kuntalain 22 §:n mukaisesti pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Kuntalaisten osallistumisoikeuksien toteutumiseksi ja hallinnon avoimuuden lisäämiseksi tarvitaan mitä todennäköisimmin lisäpanostuksia suunnitelman valmistelussa.

Esitys:

Riihimäellä aloitetaan koordinoidusti kokonaisvaltainen koronakriisin jälkihoidon suunnitelman valmistelu ja suunnitelman valmistelussa otetaan muun muassa tarkasteluun liitteenä olevan toimenpidelistan ehdotukset. Suunnitelman valmistelu aloitetaan viipymättä.

Ehdotukset toimenpiteistä koronakriisin jälkihoidon suunnitelmaan

1. Toteutetaan harrastustakuu

Selvitetään mahdollisuudet tarjota erityisesti maksuttomia liikuntaharrastuksia ja muita harrastuksia lapsille ja nuorille (harrastustakuu). Tuodaan esitys käsiteltäväksi kaupunginvaltuuston talousarviokokoukseen vuoden 2021 loppuun mennessä.

2. Tuetaan haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia, nuoria ja perheitä

Koronakriisi on tuonut monen perheen arkeen epävarmuutta ja huolta taloudellista tilanteesta. Kaupungin tulee puuttua vakavasti kriisin vaikutuksista kärsivien lasten ja nuorten tilanteisiin turvaamalla niin lastensuojelun kuin oppilas- ja opiskelijahuollonkin riittävät resurssit. Erityistä huomiota tulee kiinnittää nuorisotakuun toteutumiseen niiden nuorten kohdalla, jotka eivät kuulu 1.8.2021 alkavan oppivelvollisuuden piiriin eivätkä syystä tai toisesta ole suorittamassa toiseen asteen koulutusta.

3. Edistetään henkilöstön hyvinvointia

Selvitetään vaihtoehtoja kaupungin ja terveyskeskuskuntayhtymän henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen esimerkiksi antamalla kohtuullinen lisäkorvaus koronakriisin eturintamassa toimineille työntekijöille. Riittävä palkkaus on merkittävä henkilöstön tyytyväisyyttä lisäävä tekijä, mutta kaupungin henkilöstön tulee voida myös viihtyä työssään, jotta meille kaikille tärkeät hyvinvointipalvelut tulevat ammattimaisesti hoidetuksi. Tuodaan esitykset henkilöstön hyvinvointia lisäävistä toimenpiteistä ja siihen tarvittavista määrärahoista kaupunginvaltuuston talousarviokokoukseen vuoden 2021 loppuun mennessä.

4. Edistetään kuntalaisten osallisuutta

Koronakriisin jälkihoidon suunnitelman valmistelu tulee olla sellainen prosessi, johon kuntalaiset ovat laajasti päässeet mukaan niin kyselyjen kuin ratkaisujen pohtimisenkin osalta.  Tämän vuoksi voi olla tarpeen selvittää tarve palkata osallisuuskoordinaattori, joka vastaisi mm. kuntalaisten osallisuuden kehittämisestä, osallistuvasta budjetoinnista sekä kaupungin yhteistyöelinten (vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto) koordinoinnista. Vaihtoehtoisesti kaupungin tulisi selvittää, kuinka kuntalain 22 §:n mukaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tulisi entisestään edistää suunnitelman valmistelussa.

5. Lisätään kaupungin ja yrittäjien välistä vuoropuhelua

Lisätään kaupungin ja yritysten välistä vuoropuhelua sekä kartoitetaan yhdessä niitä paikallisia toimenpiteitä, joilla parannetaan yritysten fyysistä ympäristöä, tuotantopanosten saatavuutta, osaamista ja palveluja. Samalla on panostettava neuvontaan ja ohjaukseen yrityspalveluissa, jotta paikalliset yritykset osaisivat hyödyntää Hämeen liiton Vihreän kasvun ohjelmaa ja muita elvytysrahoja.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *